پرسشنامه انتخاب پژوهشگران

اسناد
عنوان توضیح دانلود
پرسشنامه واحدهای تحقیق و توسعه برتر دانلود (46.6k)
پرسشنامه پژوهشگر برتر 1401 دانلود (167.0k)
پرسشنامه فناور برتر 1401 دانلود (195.5k)
پرسشنامه کارفرمایان برتر 1401 دانلود (115.0k)
porseshnameh-iedehaye bartar دانلود (180.4k)