استاندار استان مرکزی و رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

دکتر فرزاد مخلص الائمه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اراک و دبیر جشنواره ی برگزیدگان پژوهش و فناوری

دکتر علیرضا فضلعلی

رییس دانشگاه اراک و جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

دکتر سعید حمیدی

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و دبیر کمیته دانش آموزی

بهرام حسین آبادی

رییس پارک علم و فناوری استان و دبیر نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری

دکتر محمد رفیعی

مسوول دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان

مهدی صالحی جیریایی