استاندار استان مرکزی و رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

اطلاعات تماس:

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اراک و دبیر جشنواره ی برگزیدگان پژوهش و فناوری

اطلاعات تماس:

رییس دانشگاه اراک و جانشین رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

اطلاعات تماس:

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و دبیر کمیته دانش آموزی

اطلاعات تماس:

رییس پارک علم و فناوری استان و دبیر نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری

اطلاعات تماس:

مسوول دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان

اطلاعات تماس: