استاندار استان مرکزی و رییس ستاد استانی هفته پژوهش و فناوری

دکتر فرزاد مخلص الائمه

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اراک و دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

دکتر حامد صفی خانی

رئیس دانشگاه اراک و دبیر ستاد هفته پژوهش و فناوری

دکتر مجتبی ذوالفقاری

مدیر کل آموزش و پرورش استان مرکزی و دبیر کمیته دانش آموزی

احمدرضا نوازنی

مسوول دبیرخانه ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان

 

 

مهدی صالحی جیریایی

 

رییس پارک علم و فناوری استان و دبیر نمایشگاه دستاورد های پژوهش و فناوری

دکتر محمدعلی داستان

مدیر امور پژوهشی دانشگاه اراک و جانشین دبیر جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان

دکتر آبتین عبادی