کمیته های علمی

علوم پایه (مسئول کمیته؛ دانشگاه اراک)

علوم پزشکی و دامپزشکی (مسئول کمیته؛ دانشگاه علوم پزشکی اراک)

فنی و مهندسی (مسئول کمیته؛ دانشگاه صنعتی اراک)

علوم انسانی و هنر (مسئولین کمیته؛ دانشگاه آزاد اسلامی - واحد اراک و دانشگاه پیام نور استان مرکزی)

کشاورزی و منابع طبیعی (مسئول کمیته؛ مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی)

علوم ورزشی (مسئول کمیته؛ دانشگاه اراک)

دانشجویی (مسئول کمیته؛ جهاد دانشگاهی استان مرکزی)

کارشناسان برتر و کارکنان صنایع (مسئول کمیته؛ دانشگاه جامع علمی کاربردی استان مرکزی)

واحدهای تحقیق و توسعه برتر  (مسئول کمیته؛ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مرکزی)

شرکت های دانش بنیان (مسئول کمیته؛ پارک علم و فناوری استان مرکزی)

دانش آموزی و معلمان (مسئول کمیته؛ اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی)

پژوهشگران آزاد (مسئول کمیته؛ دانشگاه فنی و حرفه ای استان مرکزی)

مجلات علمی برتر (مسئول کمیته؛ دانشگاه تفرش)

شرکت های فعال در حوزه ارتباط دانشگاه ها با جامعه و صنعت (مسئول کمیته؛ دانشگاه اراک)