برگزاری اولین جلسه ی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1398

برگزاری اولین جلسه ی ستاد برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان در سال 1398