نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

مهلت ارسال مستندات متقاضیان شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران برتر استان مرکزی حداکثر تا تاریخ 1400/08/26 تعیین گردید

مهلت ارسال مستندات متقاضیان شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران برتر استان مرکزی حداکثر تا تاریخ 1400/08/26 تعیین گردید

مهلت ارسال مستندات متقاضیان شرکت در رقابت انتخاب پژوهشگران برتر استان بر اساس صورت جلسه هماهنگی برگزاری هفته پژوهش و فناوری استان 1400/08/26 تعیین گردید، بر این اساس متقاضیان می بایستی مستندات خود را تا تاریخ ذکر شده به دبیرخانه کمیته های مربوطه که آدرس و اطلاعات آن در بخش آدرس کمیته های علمی ذکر شده است ارسال فرمایند.